تاریخ 1398/08/12         ساعت 12:29:08     گروه خبری خبرهای جدید

حضور اقای حسین زاده معاون اداره ثبت احوال نور در تاریخ 1398/08/11 در جلسه آسیب های اجتماعی در محل فرمانداری شهرستان نور