تاریخ 1398/08/22         ساعت 13:57:51     گروه خبری خبرهای جدید

بازدید مدیر کل ثبت احوال مازندران آقای علی رجبی به همراه معاونین و کارشناسان آن اداره کل از اداره ثبت احوال شهرستان نور در تاریخ 1398/08/13