مدیریت محتوا
تعداداسناداسکن شده:59914
تعداداسناد داده آمایی شده:49567
تعداد اسنادنهایی شده درهفته جاری:6104
تعداداسنادنهایی شده درکل:42491
درصدانجام کار:34.8درصد
مغایرت اسناد:27مورد