رئیس اداره
 

مشخصات رئیس اداره

نام و نام خانوادگی:   اسماعیل علیزاده
 
تاریخ ورود به سازمان:1380/10/03
 
مدرک تحصیلی:فوق لیسانس
 
شماره تلفن:01226252412-01144553120
 
ایثارگری: