آمار وقایع حیاتی
 
 وقایع حیاتی  ماهیانه در  سال 1394

وقایع حیاتی سالهای 1389 الی 1393