تاریخ 1399/03/29         ساعت 13:07:08     گروه خبری خبرهای جدید

بازدید مدیر کل ثبت احوال مازندران آقای مجتبی فاطمی به همراه هیات همراه از اداره ثبت احوال نور در تاریخ 1399/3/24
 بازدید مدیر کل ثبت احوال مازندران آقای مجتبی فاطمی به همراه هیات همراه از اداره ثبت احوال نور در تاریخ 1399/3/24