تاریخ 1399/04/25         ساعت 09:30:44     گروه خبری خبرهای جدید

برگزاری جلسه توجیهی در خصوص تشریح بندهای کلیه تعرفه سال 99 با حضور رئیس اداره و کارکنان اداره ثبت احوال نور در تاریخ 99/4/25