تاریخ 1399/04/25         ساعت 09:46:20     گروه خبری خبرهای جدید

برگزاری جلسه شورای اداری با حضور ئیس اداره ثبت احوال نور به همراه کارکنان این اداره در تاریخ 99/4/25