تاریخ 1399/06/25         ساعت 11:25:04     گروه خبری خبرهای جدید

برگزاری جلسه شورای اداری اداره ثبت احوال شهرستان نور با حضور رئیس اداره و کارکنان در تاریخ 1399/06/20