تاریخ 1399/10/06         ساعت 10:06:57     گروه خبری خبرهای جدید

بازدیدآقای خطیبی مدیر دفتر و همکاران به نمایندگی از نماینده محترم شهرستان نور و محمود آباد به مناسبت هفته ثبت احوال از اداره ثبت احوال شهرستان نوردر تاریخ 1399/10/3 .