تاریخ 1399/10/06         ساعت 11:00:34     گروه خبری خبرهای جدید

برگزاری جلسه شورای اداری اداره ثبت احوال شهرستان نور با حضور تمامی همکاران در دفتر ریاست محترم این اداره در تاریخ 1399/10/03.