دوشنبه 18 اسفند 1399   
 
تاریخ 1399/08/08         ساعت 11:30:47     گروه خبری روابط عمومی

طی حکمی از سوی مجتبی فاطمی مدیرکل ثبت احوال مازندران مرتضی امیرآبادی زاده به سمت معاون اسناد هویتی اداره کل ثبت احوال استان مازندران منصوب شد.