جمعه 15 اسفند 1399   
 
تاریخ 1399/09/29         ساعت 13:50:35     گروه خبری روابط عمومی

بازدید معاون اسناد هویتی از اداره ثبت احوال رامسر
درتاریخ 99/9/23 معاون اسنادهویتی اداره کل ثبت احوال مازندران از قسمتهای مختلف اداره ثبت احوال رامسر بازدید نمودند.  . دراین بازدید که آقای احسان جورسرا کارشناس مسول محترم خدمات غیرثبتی ایشان را همراهی می نمودند از نحوه ارائه خدمات و نحوه صدور شناسنامه بزرگسال و وضعیت کلی بایگانی اسناد و اسناد ممنوع الخدمات و ... ارزیابی به عمل آمده و درپایان این بازدید نظارت و تسلط دقیق  و کافی ریاست محترم اداره و همکاری با همکاران خود تقدیر و تشکر نمودند.