رئیس اداره
 

مشخصات رئیس اداره 

نام و نام خانوادگی:   علی ابراهیمی کیاسری 

مدرک تحصیلی:   لیسانس

 تلفن :  33107108
 
پست الکترونیکی : mzd_sari@sabteahval.ir
 
سوابق : کارشناس ثبت احوال تهران - کارشناس ثبت احوال نکا - رئیس ثبت احوال گلوکاه-
 رئیس ثبت احوال چهاردانگه -رئیس ثبت احوال ساری