آدرس اداره
 

آدرس : ساری–سه راه کشاورزی خیابان خیام 

 شماره تلفن اداره :3107643-0151 

رئیس اداره : 3107108-0151 

معاونت آمارو انفورماتیک :   3106202-0151
 
معاونت حقوقی و سجلی:      3105896-0151

کدپستی : 54931- 48176