آدرس اداره : خیابان مدرس - خیابان خیام - روبروی خیابان آرش - اداره ثبت احوال شهرستان ساری

شماره تلفن رئیس اداره : 01133107108

شماره تلفن  اداره : 01133105896    

شماره نمابر اداره :01133423037

پست الکترونیکی :mzd_sari@Sabteahval.ir