تاریخ 1398/11/30         ساعت 08:11:12     گروه خبری روابط عمومی

رئیس اداره ثبت احوال ساری آقای ابراهیمی و معاون اداره ثبت احوال ساری آقای محسن رزاقی در روز جمعه مورخ 98/11/18 از ساعت 9صبح تا پایان نماز جمعه در محل مصلی ساری حضور بهم رسانده و به سوالات مردم معظم شهر ساری در خصوص شناسنامه و کارت هوشمند ملی پاسخ دادند .
 رئیس اداره ثبت احوال ساری آقای ابراهیمی و معاون اداره ثبت احوال ساری آقای محسن رزاقی در روز جمعه مورخ 98/11/18 از ساعت 9صبح تا پایان نماز جمعه در محل مصلی ساری حضور بهم رسانده و به سوالات مردم معظم شهر ساری در خصوص شناسنامه و کارت هوشمند ملی پاسخ دادند