تاریخ 1398/10/09         ساعت 11:52:29     گروه خبری روابط عمومی

به مناسبت هفته ثبت احوال مسابقه فوتبال بین تیم های منتخب بابل و آمل و منتخب اداره کل و ساری برگزار گردید که با برتری 8 بر 6تیم منتخب ساری و اداره کل به پایان رسید .
 به مناسبت هفته ثبت احوال مسابقه فوتبال بین تیم های منتخب بابل و آمل و منتخب اداره کل و ساری برگزار گردید که با برتری 8 بر 6تیم منتخب ساری و اداره کل به پایان رسید .