تاریخ 1399/02/27         ساعت 08:24:51     گروه خبری روابط عمومی

طی حکمی از طرف سازمان ثبت احوال آقای علیرضا افسری به سمت سرپرست اداره کل ثبت احوال استان مازندران منصوب گردیدند
 طی حکمی از طرف سازمان ثبت احوال آقای علیرضا افسری به سمت سرپرست اداره کل ثبت احوال استان مازندران منصوب گردیدند