تاریخ 1399/03/31         ساعت 10:36:06     گروه خبری روابط عمومی

1  در تاریخ 139/03/27 مدیر کل محترم ثبت احوال مازندران جناب آقای فاطمی به همراه معاونین محترم اداره کل از اداره ثبت احوال شهرستان ساری بازدید نمودند ایشان ضمن آشنایی باهمکاران ساری جلسه ای را با آقای ابراهیمی مدیر ثبت احوال ساری برگزار نمودند و تاکید نودند رسیدگی امور ارباب رجوع با سرعت وکیفیت بهینه از اهم فعالیتهای مجموعه ثبت احوال میباشد
2
3