شنبه 7 خرداد 1401   
 
تاریخ 1401/03/21         ساعت 07:50     گروه خبری روابط عمومی اداره ثبت احوال شیرگاه

نشست صمیمی مردم با مسوولین شهرستانی وبخش با حضور فرماندار محترم وامام جمعه محترم وبخشدار و... برگزار گردید وشکرخدا طی مراجعه مردم شریف به رئیس محترم ثبت احوال شیرگاه در مسجد مشکل خاصی عنوان نگردید.
تصویر