سه شنبه 9 آذر 1400   
 
مدیریت محتوا

به نام خدا

افراد واجد شرایط مشروحه ذیل می توانند با مراجعه به سایت
https://www.ncr.ir
نسبت به پیش ثبت نام دریافت کارت هوشمند ملی اقدام نمایند.

افرادی که 15 سال تمام دارند و تابحال کارت ملی دریافت نکرده اند.-

افرادی که به علت تغییر مشخصات سجلی نیاز به تعویض کارت ملی دارند-