شنبه 4 خرداد 1398   
 
روز هيجدهم ماه ذيحجه (عيد غدير)