يازدهم ماه محرم
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:59:32
طلوع خورشید 06:34:34
اذان ظهر 13:23:26
غروب خورشید 20:11:45
اذان مغرب 20:29:58
نیمه شب شرعی 00:38:26