سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز دوازدهم

حرکت به سوی خیبر :

در این روز در سال هفتم هجری پیامببر صلی الله علیه و آله با 400 نفر به سوی خیبر حرکت فرمودند.1

1- وقایع الشهور:ص 107

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:37:03
طلوع خورشید 07:03:09
اذان ظهر 13:13:56
غروب خورشید 19:24:10
اذان مغرب 19:41:17
نیمه شب شرعی 00:28:56