سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز دوازدهم

حرکت به سوی خیبر :

در این روز در سال هفتم هجری پیامببر صلی الله علیه و آله با 400 نفر به سوی خیبر حرکت فرمودند.1

1- وقایع الشهور:ص 107

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:10:19
طلوع خورشید 06:36:14
اذان ظهر 12:02:11
غروب خورشید 17:27:39
اذان مغرب 17:45:16
نیمه شب شرعی 23:17:11