سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز دوازدهم

حرکت به سوی خیبر :

در این روز در سال هفتم هجری پیامببر صلی الله علیه و آله با 400 نفر به سوی خیبر حرکت فرمودند.1

1- وقایع الشهور:ص 107

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:57:05
طلوع خورشید 07:26:27
اذان ظهر 12:28:58
غروب خورشید 17:31:45
اذان مغرب 17:50:22
نیمه شب شرعی 23:43:58