سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
روز دوازدهم

حرکت به سوی خیبر :

در این روز در سال هفتم هجری پیامببر صلی الله علیه و آله با 400 نفر به سوی خیبر حرکت فرمودند.1

1- وقایع الشهور:ص 107

سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:09:32
طلوع خورشید 06:40:45
اذان ظهر 13:18:19
غروب خورشید 19:56:28
اذان مغرب 20:14:16
نیمه شب شرعی 00:33:19