روز دوم ماه
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 05:23:45
طلوع خورشید 06:51:50
اذان ظهر 12:01:45
غروب خورشید 17:11:18
اذان مغرب 17:29:34
نیمه شب شرعی 23:16:45