روز نهم
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:22:31
طلوع خورشید 06:06:25
اذان ظهر 13:15:21
غروب خورشید 20:24:38
اذان مغرب 20:44:05
نیمه شب شرعی 00:30:21