روز هجدهم
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:29:37
طلوع خورشید 06:14:18
اذان ظهر 13:24:24
غروب خورشید 20:34:09
اذان مغرب 20:53:37
نیمه شب شرعی 00:39:24