روز پانزدهم
سال    
ماه
روز      
منطقه 
select
اذان صبح 04:27:41
طلوع خورشید 06:12:59
اذان ظهر 13:24:12
غروب خورشید 20:35:04
اذان مغرب 20:54:37
نیمه شب شرعی 00:39:12