چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
مدیریت محتوا

آمار ماهیانه ولادت سال 1398

تاریخ

تعداد

فرودین

624

اردیبهشت  

602

خرداد

527

تیر

574

مرداد

568

شهریور

592

مهر

600