چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/08         ساعت 13:23:16     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال نیشابور

خدمات رسانی دفتر پیشخوان عدالت به مردم شهید پرور نیشابور

پس پیگیری مستمر جهت خدمات رسانی به مردم شریف و شهید پرور نیشابور توفیق حاصل شد تا دفتر پیشخوان عدالت اففتاح و شروع به کار نماید