چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
تاریخ 1399/07/08         ساعت 13:41:05     گروه خبری روابط عمومی ثبت احوال نیشابور

افتتاح خدمات رسانی شناسنامه دفتر پیشخوان شهر عشق آباد

 افتتاح خدمات رسانی شناسنامه دفتر پیشخوان شهر  عشق آباد به مردم شریف شهر عشق آباد و بخش میان جلگه برای سهولت در خدمات رسانی و رفت آمد متقاضیان محترم