چهارشنبه 8 بهمن 1399   
 
رئیس اداره


نام و نام خانوادگی:

داوود کوشکی

سوابق شغلی:

کارشناس حقوقی

معاون حقوقی تربت جام

رئیس اداره ثبت احوال چناران

رئیس اداره ثبت احوال تربت جام

رئیس ثبت احوال نیشابور

سال شروع به کار:

1377

تلفن:

فکس:

051-42245910

051-42245920

نوع استخدام:

رسمی

محل خدمت

اداره ثبت احوال مرکزی نیشابور