شرح وظايف

شرح وظایف

- انجام کلیه امور پرسنلی، رفاه و تعاون، دبیرخانه

- انجام کلیه امور کارگزینی شامل تهیه و صدور احکام ترفیع، ارتقاء گروه، مرخصی، بازنشستگی، بازخریدی، ماموریت و غیره

- اجرای کلیه قوانین و مقررات آئین نامه ها و دستور العمل های استخدامی و اداری و دستوررات صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

- ابلاغ احاکم صادره توسط هیئت بدوی تجدید نظر دادگاه تخلفات اداری

- تکمیل پرونده های استخدامی و تهیه خلاصه پرونده و بایگانی آنها

- تشکیل کمیته اجرائی مرحله دوم و شورای ارزشیابی مدیران و کارشناسان تخصصی و تحقیقی و صدور احکام آنان

- همکاری در تهیه بودجه سازمان با واحد مربوط

- انعکاس بررسی و شایستگی و استعداد مستخدمین از پرونده های مربوط بمنظور تعیین استحقاق و ترفیع به واحدهای ذیربط

- جمع آوری و تنظیم آمار پرسنلی

- نگهداری و حفاظت پرونده ها و سوابق مستخدمین سازمان در بایگانی پرسنلی

- انجام امور مربوط به بازنشستگی و وظیفه و رفاه - عمومی کارکنان و نظارت بر تعاونی کارکنان

- انجام امور مربوط به وام های مختلف و کمک های غیرنقدی و هزینه عائله مندی کارکنان در چهارچوب مقررات

- مطالعه قوانین و طرحهای استخدامی و اظهار نظر در مورد طرحهای مورد عمل

- پیش بینی کادر مورد نیاز سازمان با هماهنگی واحدهای ذیربط

- برنامه ریزی پیرامون تامین نیروی انسانی متخصص در قالب تشکیلات و پست های سازمانی با هماهنگی واحدهای ذیربط

- انجام امور استخدام پرسنل مورد نیاز با رعایت قوانین و مقررات موجود

- انجام کلیه امور مربوط به استخدام (اخذ مجوز نشر آگهی ثبت نام و برگزاری آزمون) داوطلبان استخدام در سازمان ثبت احوال کشور

- تهیه دستور العمل های مربوط به امور اداری و استخدامی

- نظارت بر امور استخدامی ادارات کل استان و راهنمایی و ارشاد آنها

- تنظیم و اجرای برنامه های مربوط به تعمیرات جزئی و نگهداری و تنظیف ساختمان ها و وسائل موجود در حوزه مرکزی سازمان

- برنامه ریزی در جهت نوسازی ادارات و فضاهای کاری کارکنان و محل های نگهداری اسناد سجلی و سخت افزارها

- بازدید از اراضی و محل های مورد نظر بمنظور جمع آوری اطلاعات جهت طرح نقشه و پروژه های ساختمانی متناسب با وضعیت جوی منطقه

- طراحی و تهیه پروژه های ساختمانی مورد نیاز در ارتباط با نوسازی ادارات ثبت احوال در سطح کشور

- تهیه پروژه های معماری داخلی ساختمان ادارات و نظارت بر عملیات اجرائی آنها با توجه به ویژگیهای خاص ثبت احوال

- تعیین مشخصات فنی و تزئینی ساختمان ادارات و توصیه ضوابط و معیارهای مورد نیاز پروژه های ساختمانی

- انجام محاسبات فنی و ارزیابی و برآورد اعتبار طرح های ساختمانی و نظارت بر کار مجریان طرح

- پیش بینی تجهیزات لازم جهت اجرای طرح های مربوط به نوسازی ادارات ثبت احوال

- نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی و سنجش و ارزیابی پروژه های در دست اقدام

- طراحی و محاسبه پروژه های حرارتی، تهویه و تاسیسات از قبیل آب و برق، فاضلاب، آسانسور و غیره

- محاسبه نیروی برق مصرفی و تاسیسات و تجهیزات ساختمان ادارات بر عملیات اجرائی آن

- تهیه طرحهای ایمنی و حفاظتی بمنظور نگهداری از ساختمانها و تاسیسات با همکاری واحدهای ذیربط

- بررسی علل عدم پیشرفت فیزیکی پروژه های ساختمانی و ارائه طریق مناسب با قابلیتهای اجرائی

- اظهار نظر در مورد پروژه های اجراء شده

- آماده نگهداشتن تاسیسات و تلفن خانه و نقلیه و انجام امور مربوط به روشنایی ساختمان های موجود

- تهیه وسائل و ملزومات اداری و نگهداری آنها

- نگهداری و حفظ و حراست کالای خریداری شده در انبار سازمان

- انجام کلیه امور مربوط به خدمات و تدارکات سازمان

- انجام کلیه امور مربوط بهخریدهای خارجی سازمان اعم از اخذ مجوز از بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه های ذیربط، گشایش و اعتبار ترخیص و تحویل کالای وارده و سایر امور مربوط