شرح وظايف

 

شرح وظایف اداره کل امور حقوقی،مجلس و استانها

1.       تهیه و تنظیم پیش نویس لوایح قانونی و تصویب نامه های مورد نیاز سازمان با کمک سایر واحدهای ذیربط و انطباق آن با موازین حقوقی.

2.       تهیه و تنظیم آئین نامه های اجرائی قوانین ثبت احوال و اصلاحیه های مربوط با همکاری دیگر واحدهای سازمان .

3.       فراهم نمودن اسناد و مدارک بمنظور توجیه ، تبیین لوایح قانونی ، آئین نامه و تصویب نامه ها در مجلس و هیات دولت.

4.       دفاع از حقوق سازمان در مقابل شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی .

5.       تهیه و تنظیم، بررسی و اظهارنظر درباره قراردادها و پروتکل های همکاری سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه های مربوطه.

6.       رسیدگی به پرونده جعل شناسنامه و اسناد سجلی،اسناد مکرر و واهی،تعقیب جاعلین و استفاده کنندگان از اسناد سجلی مجعول از طریق مراجع ذیصلاح.

7.       رسیدگی و پیگیری قانونی در موارد فقدان و سرقت شناسنامه ها و گواهیهای ولادت اعم از نوشته شده و نانویس،اسناد سجلی،امهار سجلی،وسائط نقلیه ، تجهیزات و غیره در مراجع ذیصلاح.

8.       انجام امور انتخابات مجلس ( خبرگان ،ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی) با همکاری وزارت کشور و دیگر واحدهای ذیربط.

9.       رسیدگی به پرونده های املاک و ساختمانهای استیجاری سازمان و پرونده های دعاوی حقوقی در این رابطه.

10.   صدور دستور الصاق یادداشت منع ارائه خدمات به اسناد حسب مورد.

11.   همکاری با مقامات انتظامی،قضائی ،اداره گذرنامه،اداره آگاهی و دادستانی انقلاب در رابطه با شناسنامه و اسناد سجلی و هویت اشخاص و امور مربوط به بیانیه های رسمی کشور.

12.   ارتباط با مجلس شورای اسلامی و عنداللزوم رایزنی با نمایندگان بمنظور تهیه بسترهای لازم و سهولت در تصویب لوایح قانونی.

13.   تعقیب و پیگیری لوایح و پیش نویس تصویب نامه ها و آئین نامه ها در کمیسیونهای مجلس و هیات دولت تا مرحله تصویب و ابلاغ .

14.   پیگیری درخواست ها و مکاتبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیات دولت و سایر مقامات عالی در واحدهای سازمان حسب مورد.

15.   ارشاد ،آموزش و رهنمود واحدهای تابعه سازمان در کلیه مسائل حقوقی.

16.   پاسخگویی به استعلام های حقوقی ادارات کل.

17.   مطالعه و برنامه ریزی در خصوص تشکیل هیاتهای حل اختلاف .

18.   نظارت مستمر بر کار هیاتهای حل اختلاف و ارشاد و راهنمایی آنها.

19.   برنامه ریزی پیرامون ایجاد وحدت رویه در صدور آراء حل اختلاف.

20.   رسیدگی به آراء صادره از هیاتهای حل اختلاف و انطباق آن با موازین قانونی .

21.   تحقیق و رسیدگی به موارد خلاف و صدور دستور رفع آثار خلاف هیاتهای حل اختلاف.

22.   پاسخگویی به مشکلات حقوقی و هیاتهای حل اختلاف.