سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
شرح وظايف
 

* شرح وظایف اداره کل اسناد هویتی*

 1- همکاری با واحدهای ذیربط در تهیه و تنظیم پیش نویس مربوط به لوایح قانونی و تصویب نامه ها، آئین نامه های اجرائی قانون، دستورالعمل های هویتی و تدوین مقررات ناظر بر اسناد هویتی مورد نیاز.

2- استفاده از فناوریهای نوین در انجام وظایف در استانها (سطح کشور) و نظارت بر حسن اجرای آنها.

3- ایجاد ساز و کارهای مناسب جهت جلب مشارکت های مردمی و همکاری های فرابخشی درخصوص ثبت وقایع حیاتی و تغییر نشانی و مهاجرت.

4- مشاوره و راهنمائی و نظارت بر حسن اجرای قوانین، آئین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های مربوط به امور اسناد هویتی و مهاجرت و تغییر نشانی.

5- بررسی و اعلام نظر در رابطه با درخواستهای انتخاب و تغییر نام و نام خانوادگی.

6- مطالعه درخصوص مهندسی نام و ارائه خدمات مشاوره ای و اطلاع رسانی به مردم در قالب الکترونیکی و غیر الکترونیکی.

7- جمع آوری و تنظیم مجموعه نام و نام خانوادگی های تغییر یافته و همکاری مستمر با واحدهای اجرائی در زمینه انتخاب نام و نام خانوادگی مناسب و هماهنگ با ارزش های فرهنگی.

8- انجام تحقیقات و مطالعات تطبیقی درخصوص امور مربوط به مهاجرت و اسناد هویتی در داخل و خارج از کشور.

9- تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص دفاتر رسمی ازدواج و طلاق بمنظور نظارت بر فرایند ارسال اطلاعات به واحدهای اجرائی ثبت احوال ترجیحاً بصورت الکترونیکی.

10- مطالعه و بررسی نیازمندیهای اوراق اسناد هویتی واحدهای اجرائی و ارتباط با چاپخانه دولتی، بانک مرکزی و سایر دستگاههای ذیصلاح بمنظور چاپ و تهیه بموقع اوراق و اسناد هویتی و برنامه ریزی پیرامون تدارک و توزیع بموقع آنها به استانهای کشور و پیش بینی ساز و کار مناسب بمنظور محاسبه و کنترل اوراق و اسناد هویتی نانویس و مصرفی.

11- بررسی روشهای مناسب ارسال اسناد هویتی و مطالعه درخصوص کاهش آسیب پذیری روشهای موجود.

12- رسیدگی و پیگیری امور مربوط به فقدان یا سرقت اوراق و اسناد هویتی نانویس با همکاری واحدهای ذیربط.

13- همکاری با دستگاه قضائی و انتظامی.

14- مطالعه و رسیدگی به پرونده های فاقدین ورقه و مشکوک التابعه واصله از استانها.

15- جمع آوری اسناد و مدارک با ارزش و قابل نگهداری در آرشیو ملی از بدو تاسیس سازمان و آمار و اطلاعات مربوط از اسناد و آرشیو و بایگانیهای راکد و برنامه ریزی پیرامون امحاء بموقع اوراق و اسناد زائد سازمان و واحدهای تابعه با توجه به تاریخ امحاء آنها و تهیه فهرست جداول زمانی امحاء اوراق و اسناد و مدارک عمومی و اختصاصی سازمان و پیشنهاد آن به شورای سازمان اسناد ملی ایران بمنظور کسب مجوز قانونی و ایجاد ارتباط موثر با سازمان ذیربط بمنظور آگاهی و دستیابی از قوانین و مقررات موضوعه.

16- نظارت مستمر بر کار هیات های حل اختلاف ادارات ثبت احوال و ارشاد و راهنمائی آنها و برنامه ریزی پیرامون ایجاد وحدت رویه در صدور تصمیمات حل اختلاف سجلی و رسیدگی به آراء صادره و انطباق آنها با موازین قانونی و پاسخگوئی به سوالات مربوط و بررسی صلاحیت ترکیب هیات ها و اعلام نظر درخصوص انتخاب اعضاء آنها به واحدهای ذیربط.

17- انجام سایر امور محوله.

ورود به سامانه