ورود به سیستم
شرح وظایف دفتر خدمات ثبتی غیردولتی

- همکاری، هماهنگی و تدوین سیاست های لازم به منظور حمایت از بخش های تعاونی و خصوصی.

- مطالعه و بررسی مکانیزم های تشویقی برای حمایت از بخش های غیر دولتی.

- همکاری و مشارکت فعال در تدوین برنامه اجرائی نحوه واگذاری فعالیت های تصدی گری در سازمان.

- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مربوط به روش های واگذاری تصدیهای قابل واگذاری به کارگروه کاهش تصدیهای دولت در سازمان.

- ارائه تسهیلات و حمایت های مورد نظر برایبخش غیر دولتی متقاضی برابر قوانین و مقررات مربوطه.

- تعیین و پیشنهاد ضمانت های لازم به منظور جلوگیری از تغییر کاربری و حفظ و حراست از اموال منقول و غیر منقول واگذار شده به کارگروه موضوع آئین نامه ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری.

- پیش بینی و تعیین اهداف کمی و کیفی سالانه از سوی سازمان به تفکیک هر یک از فعالیت ها برای ستاد و واحد استانی.

- همکاری با سایر واحدهای سازمان در زمینه تهیه برنامه، بودجه، طرح هاو لوایح مورد نیاز و همچنین تعیین هزینه های سرانه خدمات.

- بررسی صلاحیت متقاضیان اخذ مجوز ارائه خدمات الکترونیک هویت ملی در دفاتر پیشخوان دولت در جهت ضابطه مند کردن آن با هماهنگی معاونت.

- هماهنگی، هدایت و سازماندهی فعالیت دفاتر ارائه دهنده خدمات الکترونیکی هویت ملی.

- جمع آوری و اخذ آمار و اطلاعات دفاتر و تجزیه و تحلیل آن به منظور برنامه ریزی و سیاستگذاری و تهیه گزارشات تحلیلی و مقایسه ای از عملکرد آنها.

- تهیه برنامه های بلندمدت، کوتاه مدت توسعه دفاتر مذکور جهت افزایش سطح کمیت و کیفیت خدمات آنها.

- انجام مطالعه و بررسیهای لازم در ارتباط با بهبود روشها و تهیه و تنظیم آئین نامه و دستورالعمل های فنی مربوط به دفاتر.

- ایجاد همانگی با سازمان ها و نهادهای دولتی برای ساماندهی دفاتر ارائه دهنده خدمات الکترونیک هویت ملی.

- برنامه ریزی و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی مسئولین و کارکنان دفاتر ارائه دهنده خدمات الکترونیک هویت ملی.

- بررسی نیازهای آموزشی پرسنل شاغل مرتبط با امور دفاتر و پیشنهاد و همکاری در زمینه برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز.

- پاسخگوئی به سوالات ادارات کل در زمینه فعالیت های دفاتر ارائه دهنده خدمات الکترونیک هویت ملی.

- طراحی نظام کارآمد نظارت بر عملکرد دفاتر و تدوین دستورالعمل ها و فرم های بازدید و بازرسی عمومی، گزارش گیری و تقویت کنترل های داخلی دفاتر.

- نظارت عمومی بر فعالیت دفاتر و ارشاد و هدایت آنها در جهت اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط و برنامه های ارزیابی مستمر عملکرد آنها.

- بازرسی برنامه ای و ادواری از دفاتر ارائه دهنده خدمات الکترونیک هویت ملی.

- ساماندهی و تهیه فرم های اطلاعاتی امهار و نرم افزارهای مورد نیاز.

- تهیه نقشه جغرافیایی هر استان و تعیین محل استقرار دفاتر و همچنین برگزاری همایش و یا نشست های منطقه ای جهت ساماندهی دفاتر.

- تشکیل جلسات هیات عالی فنی و نظارت و شرکت در جلسات کمیسیون ها، کارگروه ها و... حسب دستور.

- انجام سایر امور و وظایف محوله حسب دستور معاونت امور اسناد هویتی.

آمار مراجعات
مهمان :  33
عضو :  0
کل مراجعات :  209020
امروز :  69
دیروز :  129