سازمان ثبت احوال کشور

شعار سال
مراحل صدور متقاضی پروانه ارائه خدمات ثبت احوال
 
مراحل صدور پروانه ارائه خدمات ثبت احوال  
1- ثبت نام در فراخوان از طریق تکمیل فرم ثبت نام
 
2- بررسی شرایط عمومی و اختصاصی صاحبان دفاتر

3-ارزیابی دفتر 
 
4- نظریه حراست استان درخصوص صلاحیت های لازم
 
5- بررسی پاسخ استعلامات واصله از مراجع ذیربط 
 
6- طرح پرونده درهیات فنی استان

7- ارسال پرونده به هیات عالی فنی و نظارت

8- موافقت ریاست سازمان