تاریخچه سازمان و اداره کل
سازمان ثبت احوال کشور :
در حال حاضر به صورت سازمانی باشخصیت حقوقی مستقل می باشد که ازلحاظ اداری , مالی ، اجرائی، وظایف ومسئولیتهایی که به عهده دارد بر این استقلال متکی است سازمان مذکور تابع وزارت کشور است و یک سازمان متمرکز محسوب می شود کلیه ادارات ثبت احوال تابع اداره مرکزی بوده و ملزم به رعایت و اعمال قوانین و آئین نامه های مصوب در سطح کل کشور می باشند.
تاریخچه ثبت احوال:
در تاریخ اول (مهر) 1297 بنا به تصویب هئیت دولت ,اداره سجل احوال در وزارت کشور تاسیس شدو از آن تاریخ , اولین باردر شهر تهران مامورین شهرداری با تنظیم اسناد و توزیع شناسنامه بین مردم مبادرت به ثبت وقایع چهارگانه در دفاتر مربوط کردند قانون مصوب24 خرداد 1304 نیز مقرر نمود ازتاریخ تاسیس اداره ثبت احوال در هر منطقه تمام اتباع ایران باید شناسنامه بگیرند وبه دنبال آن وزارت کشور اداراتی بنام اداره سجل احوال درشهرستانها دایر و شروع به صدور شناسنامه و ثبت وقایع مزبور نمود براساس قانون مصوب خرداد 1307 اداره کل آمارو ثبت احوال بنام اداره کل احصائیه و سجل احوال تابع وزارت کشور تاسیس و مستقلاًشروع بکار نمود بعد از آن نیز در تاریخ 1319 قانون و آئین نامه تهیه و تدوین و پس از سیر مراحل قانونی به ثبت احوال ابلاغ و با عنوان اداره کل آمار و ثبت احوال تغییرنام یافت. در تیر ماه سال 1355 قانون سازمان ثبت احوال کشور به تصویب رسید و فعالیتها و شرح وظایف این سازمان در شکلی نوین آغاز و در سال 1363 توسط مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی در پاره ای از موارد قانون مذکور به عمل آمد.
اداره کل ثبت احوال استان قزوین:
اداره کل ثبت احوال استان قزوین در سال 1376 تاسیس و راه اندازی گردید. که ابتدا در ساختمان اداره ثبت احوال شهرستان بود و سپس در سال 1381 در محل کنونی (قزوین بلوار غیاث آباد بلوار ارتباطات )ساختمان ان تاسیس گردید . وظایف اصلی این اداره کل ثبت وقایع حیاتی چهارگانه (ولادت، وفات، ازدواج و طلاق) می باشد و درکنار این وظایف صدور کارت شناسایی ملی هم به وظایف ثبت احوال اضافه گردیده است .