منشور اخلاقی سازمان ثبت احوال کشور
+ | - | reset
 • داشتن اخلاق حسنه و روی گشاده در برخورد با مراجعین و صبر و شکیبایی در تامین خواسته های منطقی آنان در چارچوب قوانین و مقررات جاری
 • توجه به وضعیت روحی مراجعین (بویژه مراجعین ثبت فوت) و در نظر گرفتن تالمات روحی آنان
 • داشتن انضباط و وجدان کاری و پرهیز از سهل انگاری در انجام امور مردم
 • حفظ آراستگی، نظافت شخصی و رعایت شئونات اسلامی
 • حفظ تواضع و فروتنی ضمن تلاش در جهت افزایش دانش و آگاهی خود به منظور راهنمایی صحیح مراجعان و رفع مشکلات آنان در چارچوب ضوابط جاری
 • وقت شناسی و حضور به موقع در محل کار
 • حذف تشریفات زائد یا اقدامات غیرضروری به منظور تسریع در ارائه خدمات به مردم
 • صرفه جویی خردمندانه و استفاده اصولی از بیت المال
 • دقت در تنظیم اسناد سجلی و خودداری از تسلیم مدارک و اسناد به اشخاصی که حق دریافت آنها را ندارند
 • امانت داری و عدم افشای اطلاعات سجلی افراد، با توجه به مفاد ماده 34 قانون ثبت احوال
 • تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/04/02