آمار ولادت در استان قزوین
چاپ
ولادت ماهانه
ماه / سال 1392 1393 1394  1395  1396  1397  1398
فروردین


       
اردیبهشت


       
 خرداد              
 تیر              
 مرداد              
 شهریور              
 مهر              
 آبان              
 آذر              
 دی              
 بهمن              
 اسفند              
 
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/09/21