با کلیک بر روی عنوان زیر خدمت ها ، اطلاعات موردنیاز جهت برخورداری از خدمت مربوطه را دریافت نمایید.
 
 
ردیف
عنوان خدمت
عنوان زیر خدمت
بیانیه خدمت شناسه زیر خدمت
نحوه ارائه خدمت
1 ثبت ازدواج  1- ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه  

 10031088100

حضوری
2- صدور گواهی تجرد
  

10031088101 

حضوری و الکترونیکی
 
  3-  صدور رونوشت سند ازدواج و طلاق اتباع ایرانی خارج از کشور 10031088102  حضوری 
2
ثبت فوت
1- ثبت فوت و صدورگواهی فوت ایرانیان خارج از کشور
   10031089100
حضوری و الکترونیکی
 
2- ثبت فوت اتباع ایرانی و صدور گواهی فوت
   10031089101
حضوری و الکترونیکی
 
3- ثبت فوت اتباع خارجی و صدور گواهی فوت
   10031089102
حضوری و الکترونیکی
 
  3  ثبت ولادت   1- صدور گواهی ولادت فرزندان اتباع خارجی متولد شده در ایران    10031090000  حضوری 
2- ثبت ولادت اتباع ایرانی خارج از کشور
   10031090100
حضوری
3- ثبت ولادت فرزندان اتباع ایرانی
   10031090101
حضوری
4
صدور شناسنامه  1- تعویض و صدور شناسنامه المثنی
   10031091100
حضوری
2- صدور شناسنامه برای بانوان خارجی با همسر ایرانی
   10031091101
حضوری
3- صدور شناسنامه جهت مشمولین ماده 979
   10031091102
حضوری
 4- صدور شناسنامه برای فرزندان حاصل از زنان ایرانی با مردان خارجی(مشمولین ماده واحده)     10031091103 حضوری
 5- صدور شناسنامه ایرانیان    10031091104  حضوری 
5 تغییر مشخصات هویتی
1- اصلاح سن
   10031092100

حضوری و الکترونیکی

 

2- تغییر نام خانوادگی
   10031092101

حضوری و الکترونیکی

 

3- تغییر نام
   10031092102

حضوری و الکترونیکی

 

4- ثبت تغییر نشانی
   10031092103
حضوری و الکترونیکی
 
5- رسیدگی به درخواست هیات حل اختلاف
   10031092104

حضوری و الکترونیکی

 

6 صدور کارت هوشمند ملی
صدور کارت هوشمند ملی
   10031093000
حضوری و الکترونیکی
 
7 پاسخ به استعلامات هویتی
پاسخ به استعلامات هویتی     10031094000
 
از طریق خطوط
ویژه مخابراتی
 
لطفا پس از دریافت خدمت با شرکت در نظرسنجی میزان رضایت از نحوه خدمت رسانی ، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمائید.
 
شرکت در نظر سنجی به دو صورت حضوری و الکترونیکی می باشد.
به منظور شرکت در نظر سنجی حضوری لطفا پس از دریافت فرم مربوطه از لینک زیر ، آن را تکمیل نموده و در یکی از صندوق های نظرات و پیشنهادات واقع در ادارات ثبت احوال استان  بیاندازید.