مدیریت محتوا
چاپ

راهبرد مشارکت اداره کل ثبت احوال استان قزوین  

'طبق بند 2 ماده 9 تصویب نامه شورای عالی اداری با عنوان حقوق شهروندی در نظام اداری به شماره 1127128  مورخ 28/12/1395 ، شهروندان حق دارند تا سیاست ها ، فرآیندها ، تصمیمات و اقدامات دستگاههای اجرایی را نقد نموده و نظر انتقادی خود را در چارچوب مقررات ابراز کنند .
این سازمان با انتشار سامانه پیشنهادات در تارنما نسبت به دریافت پیشنهادات دستگاههای اجرایی و نیز پیشنهادات مردمی در رابطه با بهبود ارائه خدمات سازمانی اقدام نموده است.

از اینکه با ارسال نظرات و پیشنهادات ، این اداره کل را در بهبود ارائه خدمت یاری می نمائید سپاسگزاریم.

 

 

 

سامانه نظرات و پیشنهادات 

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1398/03/29