چاپ

فهرست  مسئولین میز خدمت و پست الکترونیکی آنان در ادارات ثبت احوال استان قزوین 

 

ردیف

نام مسئول

نام اداره

 شماره تماس

آدرس پست الکترونیکی

1

حسن وفائی دیلمی

اداره کل

 02833673786

qzn_vafaei@sabteahval.ir

2

معصومه فرحزاده

اداره کل

 02833688551

qzn_farahzadeh@sabteahval.ir

3

سمیه آقاعلیخانی

اداره کل

 02833673785

qzn_aghaalikhani@sabteahval.ir

4

جواد علومی

اداره کل

 02833682698

qzn_olomi@sabteahval.ir

5

نسرین بخارائی

اداره کل

 02833673783

qzn_bokharaei@sabteahval.ir

6

حمیدرضا معصومی

اداره کل

 02833688551

qzn_masoumi@sabteahval.ir

7

جواد علیوردیخانی

اداره کل

 02833688551

qzn_aliverdikhani@sabteahval.ir

8

مهرزاد ذکری

قزوین

 02833222942

qzn_zakreri@sabteahval.ir

9

رسول خراسانی

بوئین زهرا

 02834224295

qzn_khorasani@sabteahval.ir

10

مهران نیکخواه

آبیک

 02832822160

qzn_nikkhah@sabteahval.ir

11

رستم آقاجانی

الموت غربی

 02833712326

qzn_aghajani@sabteahval.ir

12

شهریار اینانلوگنجی

آوج

 02834622640

qzn_inanloganji@sabteahval.ir

13

قهرمان زاهدی

الموت شرقی

 02833623042

qzn_darghahi@sabteahval.ir

14

اردشیر شایانفر

البرز

 02832243081

qzn_shayanfar@sabteahval.ir

15

حسین مردانی

محمدیه

 02832576064

qzn_mardani@sabteahval.ir

16

محمدصادق زمانی

تاکستان

 02835222818

qzn_zamani@sabteahval.ir

17

بهمن رحمانی

ضیاء آباد

 02835622443

qzn_rahmani@sabteahval.ir