تاریخ 1399/08/19         ساعت 15:00     گروه خبری اخبار ستادی

دکتر لطف الله سیاهکالی مرادی: کار ثبت احوال کار دقیق و بسیار ارزشمند است زیرا هویت هرکس از ثبت احوال آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی دکتر سیاهکالی مرادی نماینده مردم شریف قزوین ، البر و آبیک در مجلس شورای اسلامی در دیدار با مدیر کل ثبت احوال استان گفت: کار ثبت احوال کار دقیق و بسیار لازم و ارزشمند است زیرا هویت هرکس از ثبت احوال آغاز می شود و یکی از مراکزی که امار دقیق دارد ثبت احوال استدکتر سیاهکالی مرادی افزود : ثبت احوال یکی از مراکز مهم استعلام است و یکی از ارکان نظام محسوب می شود و کار حاکمیتی انجام میدهد و هرچه به سوی استفاده بیشتر از فضای مجازی می رویم خیلی حساس تر می باشد . و دارای اطلاعات محرمانه هستند.و ما باید در مجلس اهرمی ایجاد کنیم که جایگاه کارت هوشمند ملی و شناسنامه مشخص شود . و جایگاه کارت هوشمند ملی ارتقا یابد تا با یک کارت مردم خدمات کلی خود را دریافت نمایندو کارت هوشمند باید تمام نیازمندیها را جواب گو باشددر پایان نیز از کارکنان ثبت احوال  تقدیر و تشکرنمودند

گفتنی است در ابتدای جلسه نیز حسن وفایی دیلمی مدیر کل ثبت احوال گزارش کاملی از امار وقایع حیاتی و کارت هوشمند ملی در شش ماهه سال جاری را ارئه نمودند