تاریخ 1399/09/01         ساعت 08:59:45     گروه خبری اخبار ستادی

اداره کل ثبت احوال استان قزوین اولویت های پژوهشی سال 1399 خود را اعلام کرد

اداره کل ثبت احوال استان قزوین به منظور ارتقاء سطح علمی و پیشبرد اهداف سازمانی ، افزایش بهرهوری از همکاران و پژوهشگران محترم دعوت  می نماید تا در صورت تمایل آثار ، مستندات و مقالات خود را در چهارچوب اولویتهای پژوهشی سال 1399 به شرح ذیل به اداره کل ثبت احوال استان ارسال نمایند

اولویتهای پژوهشی