سه شنبه 30 دی 1399   
 
اداره ثبت احوال در بخش خلجستان

نام نماینده: احمد رادمهر

    • روزهای حضور در بخش: پنج شنبه هر هفته÷

    • شماره تماس:025-35223230

    • شماره نمابر: 35223230-025

    • آدرس :خلجستان، ساختمان بخشداری خلجستان