اداره ثبت احوال در بخش خلجستان

نام نماینده: حسین قادری

    • روزهای حضور در بخش: سه شنبه هر هفته

    • شماره تماس:025-35223230

    • شماره نمابر: 35223230-025

    • آدرس :خلجستان، ساختمان بخشداری خلجستان