یکشنبه 5 بهمن 1399   
 
راهنمای مراجعین

اداره کل ثبت احوال استان قم

  • شماره تماس: 5-37780084-025
  • شماره نمابر: 37780106-025
  • پست الکترونیک : qom@sabteahval.ir
  • آدرس :خیابان 75متری عمار یاسر،بلوار تعاون، مجتمع ادارات، اداره کل ثبت احوال استان قم

اداره ثبت احوال شهرستان قم

  • شماره تماس025-37716555
  • شماره نمابر: 37720042-025
  • پست الکترونیک: qom@sabteahval.ir
  • آدرس :خیابان ساحلی،جنب شهرداری منطقه هفت، اداره ثبت احوال

دادخواست چیست؟

دادخواست برگه ای چاپی مخصوص است که توسط وزارت دادگستری چاپ و در اختیار کلیه ادارات دادگستری استانها و شهرستانها قرار می گیرد و در قالب دادخواست بدوی و تجدید نظر به چاپ رسیده است. دادخواست در طرح دعاوی مدنی نقش اساسی دارد.


شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم چیست؟

شروع به رسیدگی در دادگاهها منوط به تقدیم دادخواست است. بدون دادخواست مرجع قضائی حق رسیدگی به دعوی را ندارد و پس از تقدیم دادخواست تکلیف رسیدگی پیدا می کند و حق امتناع از رسیدگی را ندارد. تقدیم دادخواست منحصر به مرحله نخستین از رسیدگی ثبت به اعتراض به حکم غیابی ، تجدید نظر و اعاده دادرسی نیز نیاز به تقدیم دادخواست است؛ به این ترتیب دادخواست مهم ترین برگ قضایی است.


دادخواستی که مورد قبول واقع می شود چه شرایطی باید داشته باشد؟

طبق ماده 51 ق.آ.د.م دادخواست باید به زبان فارسی روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:

-1نام و نام خانوادگی،نام پدر،سن،اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.


تبصره در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج شود.

-2
نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و شغل خوانده دعوی

-3
تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.

-4
تعهدات و جهاتی که بموجب آن خواهان را مستحق مطالبه می داند به طوری که منظور واضح و روشن باشد.

-5
آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

-6
ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره و اگر دلیل گواهی گواه باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را بطور صحیح معین کند.

-7
امضاء یا اثر انگشت دادخواست دهنده.

تبصره: اقامتگاه باید تمام خصوصیات از قبیل شهر،روستا،دهستان،خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

معسر چه کسی است؟ آیا اداره ثبت احوال می تواند این ادعا را داشته باشد؟

کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود بطور موقت قادر به تادیه آن نیست. خیر

اظهار نامه حقوقی چیست؟

عبارت است از برگی که ضمن آن هر کسی می تواند حق خود را از طرف مطالبه نماید و یا اگر اظهاراتی دارد بطریق رسمی به طرف ابلاغ نموده و از او جواب بخواهد .اظهار نامه در واقع یک مکاتبه رسمی است بین افراد که در زمینه حقوق مورد ادعا صورت می دهند و بطور معمول اقدامی است که پس از بلا نتیجه ماندن مذاکرات خصوصی انجام می گیرد.

دفاع در برابر دعوی یعنی چه و انواع دفاع را بیان کنید؟

دفاع در عرف محاکم قضایی عبارت است از واکنش خوانده در مقابل خرامان که به سه طریق می تواند انجام گیرد:

-1
ایراد به دعوی

-2
دفاع به معنای اخص

-3
دعوی تقابل

چه مواردی توسط مامور ابلاغ در نسخ ابلاغ نامه قید می گردد؟

مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه قید و امضاء نماید

-1
نام مشخصات خود را بطور واضح و روشن

-2
نام کسی که دادخواست به او ابلاغ داده می شود تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد

-3
محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز،ماه و سال با نام حروف

موارد توقیف دادخواست و مهلت رفع توقیف چیست؟

در موارد زیر دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید تکمیل شود

-1
در صورتی که به دادخواست تمبر الصاق نشده یا هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد

-2
وقتی که بندهای 2و3و4و5و6شرایط دادخواست (پاسخ سوال 3)رعایت نشده باشد

در موارد فوق الذکر مدیر دفتر دادگاه طرف رو روز نواقص را بصورت کتبی به خواهان اطلاع می دهد و خواهان باید از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز رفع نقص نماید در غیر این صورت مدیر دفتر دادگاه قراری صادر می کند و دادخواست رد می گردد و این قرار به خواهان ابلاغ می شود و او می تواند ظرف 10 روز به همان دادگاه شکایت نماید رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

- مدت زمان اعلام و ثبت واقعه ولادت چند روز می باشد؟

15
روز

-
مدت زمان ثبت واقعه فوت چند روز می باشد؟

10
روز

-
برای صدور شناسنامه المثنی چه مقدار زمان نیاز است؟

اگر المثنی بار اول ودوم و سوم است یک ماه و اگر المثنی بار سوم به بعد می بایست اداره کل ثبت احوال مجوز صدور صادر نماید.

-
آیا امکان الصاق عکس به شناسنامه پس از تعویض ان وجود دارد؟

طبق قانون می توان در 30 سالگی نسبت به الصاق عکس اقدام کرد.

-
برای تغییر نام خانوادگی حتما باید پدر نام خانوادگی اش را تغییر دهد؟

در صورت نامناسب بودن نام خانوادگی و داشتن 18 سال تمام می توان شخصا اقدام نمود

-
آیا شخصی می تواند با مراجعه به ثبت احوال اطلاعاتی راجع به شخص دیگر(همسر - پدر - مادر و ...) دریافت کند؟

طبق ماده 34 قانون ثبت احوال افشای اطلاعات موجود در دفتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی جز برای صاحب سند ممکن نیست

-
با تغییر نام خانوادگی کارت ملی ،گواهینامه و شناسنامه چگونه اصلاح می گردد؟

با تغییر نام خانوادگی شناسنامه تعویض می شود پس از تحویل شناسنامه نسبت به تحویل کارت ملی اقدام گردد.با توجه به وجود توضیحات در شناسنامه نیازی به تعویض مدارک دیگر متصور نمی گردد.