شنبه 18 مرداد 1399   
 
روابط عمومی

 

مدیر روابط عمومی اداره کل ثبت احوال استان قم:  رضا صفری

شماره تماس: 37779097

فکس: 37780106

سامانه پیامکی: 30001168

 
ارتباط با روابط عمومی و سایر قسمت ها