شنبه 27 دی 1399   
 
سوالات متداول
دادخواست چیست؟
دادخواست برگه ای چاپی مخصوص است که توسط وزارت دادگستری چاپ و در اختیار کلیه ادارات دادگستری استانها و شهرستانها قرار می گیرد و در قالب دادخواست بدوی و تجدید نظر به چاپ رسیده است. دادخواست در طرح دعاوی مدنی نقش اساسی دارد.

شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم چیست؟
شروع به رسیدگی در دادگاهها منوط به تقدیم دادخواست است. بدون دادخواست مرجع قضائی حق رسیدگی به دعوی را ندارد و پس از تقدیم دادخواست تکلیف رسیدگی پیدا می کند و حق امتناع از رسیدگی را ندارد. تقدیم دادخواست منحصر به مرحله نخستین از رسیدگی ثبت به اعتراض به حکم غیابی ، تجدید نظر و اعاده دادرسی نیز نیاز به تقدیم دادخواست است؛ به این ترتیب دادخواست مهم ترین برگ قضایی است.

دادخواستی که مورد قبول واقع می شود چه شرایطی باید داشته باشد؟
طبق ماده 51 ق.آ.د.م دادخواست باید به زبان فارسی روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:
-1نام و نام خانوادگی،نام پدر،سن،اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان.

تبصره در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج شود.

-2
نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و شغل خوانده دعوی

-3
تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بهاء ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.

-4
تعهدات و جهاتی که بموجب آن خواهان را مستحق مطالبه می داند به طوری که منظور واضح و روشن باشد.

-5
آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد.

-6
ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره و اگر دلیل گواهی گواه باشد خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را بطور صحیح معین کند.

-7
امضاء یا اثر انگشت دادخواست دهنده.

تبصره: اقامتگاه باید تمام خصوصیات از قبیل شهر،روستا،دهستان،خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.

معسر چه کسی است؟ آیا اداره ثبت احوال می تواند این ادعا را داشته باشد؟

کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود بطور موقت قادر به تادیه آن نیست. خیر

اظهار نامه حقوقی چیست؟

عبارت است از برگی که ضمن آن هر کسی می تواند حق خود را از طرف مطالبه نماید و یا اگر اظهاراتی دارد بطریق رسمی به طرف ابلاغ نموده و از او جواب بخواهد .اظهار نامه در واقع یک مکاتبه رسمی است بین افراد که در زمینه حقوق مورد ادعا صورت می دهند و بطور معمول اقدامی است که پس از بلا نتیجه ماندن مذاکرات خصوصی انجام می گیرد.

دفاع در برابر دعوی یعنی چه و انواع دفاع را بیان کنید؟

دفاع در عرف محاکم قضایی عبارت است از واکنش خوانده در مقابل خرامان که به سه طریق می تواند انجام گیرد:

-1
ایراد به دعوی

-2
دفاع به معنای اخص

-3
دعوی تقابل

چه مواردی توسط مامور ابلاغ در نسخ ابلاغ نامه قید می گردد؟

مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه قید و امضاء نماید

-1
نام مشخصات خود را بطور واضح و روشن

-2
نام کسی که دادخواست به او ابلاغ داده می شود تعیین اینکه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد

-3
محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز،ماه و سال با نام حروف

موارد توقیف دادخواست و مهلت رفع توقیف چیست؟

در موارد زیر دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید تکمیل شود

-1
در صورتی که به دادخواست تمبر الصاق نشده یا هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد

-2
وقتی که بندهای 2و3و4و5و6شرایط دادخواست (پاسخ سوال 3)رعایت نشده باشد

در موارد فوق الذکر مدیر دفتر دادگاه طرف رو روز نواقص را بصورت کتبی به خواهان اطلاع می دهد و خواهان باید از تاریخ ابلاغ ظرف 10 روز رفع نقص نماید در غیر این صورت مدیر دفتر دادگاه قراری صادر می کند و دادخواست رد می گردد و این قرار به خواهان ابلاغ می شود و او می تواند ظرف 10 روز به همان دادگاه شکایت نماید رای دادگاه در این خصوص قطعی است.

چه اشخاصی می توانند برای اعلام وفات و اخذ گواهی فوت اقدام نمایند ؟

- نزدیکترین خویشاوند متوفی یا هر شخصی که در موقع وفات حاضر بوده با ارائه مدرک شناسائی

- در ضمن مأمورین انتظامی ، متصدی یا صاحب مکانی که وفات در آن رخ داده و مقامات قضائی و نظامی و متصدیان گورستان ها نیز می توانند نسبت به اعلام وفات اقدام نمایند.

- هر شخص می تواند به ثبت احوال مراجعه و گواهی فوت اخذ نماید.

آیا نام همسر را پس از طلاق می توان از شناسنامه حذف نمود ؟

- با توجه به ماده ۳۳ قانون ثبت احوال آخرین واقعه ازدواج و طلاق باید در شناسنامه درج گردد .

- چنانچه واقعه طلاق در دوران نامزدی قبل از ازدواج انجام گیرد با ارائه حکم دادگاه و سند طلاق واقعه مذکور در شناسنامه درج نمی شود .

آیا ذکر سیادت در مورد نوزادانی که سیادت در سند سجلی پدرشان ثبت شده الزامی می باشد ؟

بلی الزامی است.

درصورت تغییرنام یکی از والدین ازطریق هیات حل اختلاف اصلاح نام وی دراسناد سجلی وشناسنامه فرزندانش نیاز به طرح مجدد موضوع درهیات دارد یاخیر؟

- درصورت تغییرنام به استناد تصمیم صادره از هیات حل اختلاف واجرای مفاد تصمیم دراسناد سجلی اصلاح نام دراسناد سجلی وشناسنامه های فرزندان به تبع همان تصمیم صورت می گیرد ونیازی به طرح مجدد موضوع درهیات حل اختلاف نمی باشد وتنها نیاز به درخواست کتبی ولی قانونی و برای افراد بالای 18 سال درخواست صاحب شناسنامه دارد.

خانمی درمعیت پدرهمسرش مراجعه وتقاضای تصحیح نام خانوادگی فرزند صغیرش را دارد همسرش فوت نموده وقیم نامه نیز دردست ندارد آیا برای ارائه خدمات قیم نامه ضرورت دارد ؟

-جد پدری ولی قهری است وبا بودن وی نیازی به قیم نامه نمی باشد. لکن در صورت اقدام توسط مادر، نیاز به قیم نامه می باشد.

شخصی ازطریق سازمان بهزیستی ، طفلی رابه فرزندی قبول کرده وشناسنامه طفل بامشخصات وی وهمسرش صادر گردیده آیا مشارالیه ( سرپرست ) می تواند درخواست اصلاح یاتکمیل سند سجلی طفل رابنماید؟

- باتوجه به صدورحکم سرپرستی علی الاصول اداره اموال ونمایندگی قانونی طفل صغیر به عهده سرپرست خواهدبود مگرآنکه دادگاه ترتیب دیگری را مشخص کرده باشد.

شخصی که زوجه اش فوت نمود ه وازدواج آنان غیررسمی بوده است به این اداره مراجعه وتقاضای صدور شناسنامه جهت فرزندش رانموده است آیا اجرای خواسته وی امکان پذیر است ؟

- تنظیم سند ولادت به اظهار پدربلااشکال است.

چگونه می توان نام مندرج در شناسنامه را تغییر داد؟

- صاحب شناسنامه می تواند با مراجعه به دفاتر پیشخوان خدمات ثبت احوال محل سکونت خود نسبت به درخواست تغییر نام اقدام نماید و دفتر مذکور با ارسال درخواست به اداره کل پس از تشکیل کمیته نام و پاسخ مثبت نسبت به انجام سایر امور قانونی اقدام می نماید.

چه کسانی می توانند برای حذف پسوند یا پیشوند از نام خانوادگی اقدام نمایند ؟

- اشخاص در موارد ذیل می توانند حذف پیشوند یا پسوند نام خانوادگی خود را درخواست نمایند. (بند 14 دستورالعمل نام خانوادگی)

- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا منسوب به محل باشند مانند افتخاری علی آبادی، تبریزی راد منش

- نام خانوادگی ترکیبی ترکیبی از یک واژه و نام یک ایل یا طایفه باشد مانند: زراسوندی احمدی، محسنی قشقائی

- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از حِرَف و مشاغل باشند مانند: بنکدار قاسمی، مجیدی سقطچی

هر گاه پیشوند یا پسوند نام خانوادگی حرف، عدد یا کلمه زائد باشد مانند: م قاسمی، شکوهی هفت، مرحومه حسنی

توضیح: حذف کلمات زائد صرفاً شامل مواردی خواهد بود که از سوی اداره اسناد هویتی اعلام خواهد شد.

- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یکی از رنگ ها باشد مانند: سبز علیپور

- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک حیوان باشد مانند: شیر محمدی

- نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام یک شیء باشد مانند: حسنی آینه

تبصره 1 : هر گاه نام خانوادگی ترکیبی از دو نام محل یا منسوب به محل، دو شغل یا دو ایل و طایفه یا ترکیبی از آنها باشد، به انتخاب متقاضی یکی از دو جزء قابل حذف است، مانند شیرازی مشهدی، قناد زرگر، موگوئی بختیاری و غیره.

تبصره 2 : چنانچه نام خانوادگی ترکیبی از یک واژه و نام محل یا شغل و یا ایل و طایفه (یا منسوب به هر یک از آنها) به همراه یک کلمه و یا پسوند بعد از آن باشد، به هنگام حذف نام محل یا شغل یا ایل و طایفه، کلمه مزبور نیز حذف می گردد.

بنا به دلایلی میخوام سنم رو تغییر دهم, باید کجا برم و چی کار کنم.

برابر قانون ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است مگر اینکه اختلاف سن واقعی با سن مندرج در شناسنامه بیش از 5 سال باشد که اصلاح آن در صلاحیت کمیسیون 5 نفره ثبت احوال می باشد.

- نحوه مراجعه و چگونگی اقدام:

: 1 متقاضی برای اصلاح تاریخ تولد می بایست به دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود مراجعه و مدارک لازم را تسلیم و رسید آنرا دریافت نماید.

. 2 تاریخ تشکیل جلسه رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون تشخیص سن محل صدور شناسنامه به خواهان ابلاغ خواهد شد.

. 3 درخواست کننده مکلف است در وقت تعیین شده با در دست داشتن شناسنامه عکسدار در کمیسیون حاضر شود.

. 4 در صورت عدم حضور خواهان چنانچه پرونده آماده برای اظهار نظر باشد کمیسیون تصمیم لازم را اتخاذ خواهد نمود و در غیر اینصورت درخواست وی رد می شود . لیکن خواهان می تواند درخواست مجدد به کمیسیون تسلیم نماید.

. 5 کمیسیون می تواند در صورت لزوم صاحب سند را جهت معاینه و تعیین سن به پزشکی قانونی معرفی نماید.

. 6 تصمیم کمیسیون تشخیص سن قابل اعتراض نخواهد بود.

. 7 تصمیم کمیسیون تشخیص سن به متقاضی ابلاغ می شود.

. 8 در صورت عدم موافقت کمیسیون با تغییر تاریخ تولد صاحب سند درخواست مجدد پذیرفته نخواهد شد.

. 9 اجرای تصمیم کمیسیون تشخیص سن در اسناد سجلی و شناسنامه مستلزم درخواست کتبی متقاضی خواهد بود.